Dinhvigps là ứng dụng giám sát hành trình xe được cung cấp bởi Công ty TNHH Định Vị Việt Nam.

Trang này được sử dụng để giúp bạn hiểu về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nếu bạn quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ khi được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách bảo mật này nó giống như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập Dinhvigps trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này.

* Thu thập và sử dụng thông tin *

Để có trải nghiệm tốt hơn, trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định. Thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được chúng tôi lưu giữ và sử dụng như được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Ứng dụng sử dụng dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để nhận dạng của bạn.

Liên kết với chính sách bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ứng dụng sử dụng

* [Dịch vụ Google Play] (https://www.google.com.vn/polaho/privacy/)

* Đăng nhập dữ liệu *

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, trong trường hợp có lỗi trong ứng dụng, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu và thông tin (thông qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của bạn có tên là Dữ liệu Đăng nhập. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (IP của thiết bị), tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình của ứng dụng khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thời gian và ngày sử dụng Dịch vụ của bạn và các thống kê khác .

*Cookies*

Cookies là các mã định danh chúng tôi gửi đến trình duyệt của bạn từ các trang web bạn truy cập và được lưu trên bộ nhớ trong của thiết bị.

Dịch vụ này không sử dụng các cookie không rõ ràng. Tuy nhiên, ứng dụng có thể sử dụng mã và thư viện của bên thứ ba sử dụng cookie để thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của họ. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào cookie được gửi đến thiết bị của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ này.

*Các nhà cung cấp dịch vụ*

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba vì những lý do sau:

* Để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi.

* Để cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi.

* Để thực hiện các dịch vụ liên quan Dịch vụ của chúng tôi.

* Để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách thức sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng Dịch vụ này rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ thay mặt chúng tôi. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

*Bảo vệ thông tin khách hàng*

Chúng tôi đánh giá sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện bảo mật thương mại có thể chấp nhận được. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn và đáng tin cậy 100%, và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

* Liên kết đến các trang web khác *

Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài không được vận hành bởi chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

* Quyền riêng tư của trẻ em *

Các Dịch vụ này không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa thông tin này khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.

* Thay đổi chính sách bảo mật này *

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ cho bất kỳ thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng trên trang này.

*Liên hệ chúng tôi*

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại tuannv.it.hd@gmail.com.